હુ ટુંકી વાર્તા લખવા નો શોખીન છુ.અને આ શોખમાં વધારો માત્રુભારતી કરયો છે.અને હુ મારા વિચારને આધીન નીત નવી વાર્તાઓ લખીને માત્રુભારતી ના મારા પર્સનલી એકાઉન્ટ મા અપડેટ કરુ છુ. થેન્કસ માત્રુભારતી.

કોઈ બાઇટ્સ ઉપલબ્ધ નથી

કોઈ બાઇટ્સ ઉપલબ્ધ નથી