હુ ટુંકી વાર્તા લખવા નો શોખીન છુ.અને આ શોખમાં વધારો માત્રુભારતી કરયો છે.અને હુ મારા વિચારને આધીન નીત નવી વાર્તાઓ લખીને માત્રુભારતી ના મારા પર્સનલી એકાઉન્ટ મા અપડેટ કરુ છુ. થેન્કસ માત્રુભારતી.