નથી હું કોઈ મહાન લેખક નથી હું કોઈ મહાન કવિ , આપ સૌની સ્નેહ બદલ પ્રેરણા મળે છે નવી.. future physicist. being optimistic person simple living high thinking budding writer..

  • 356
  • (12)
  • 380
  • (14)
  • 464
  • (16)
  • 493
  • 626
  • (15)
  • 547
  • (12)
  • 845
  • (11)
  • 979