ગદ્ય અને પદ્ય લખું છું. ટૂંકી વાર્તાઓ, છંદમાં ગઝલો, માઈક્રોફિક્શન લખું છું. લખવાનો શોખ નાનપણથી રહ્યો છે. કલમને સહારે ડગ માંડતી રહું છું.

  • (18)
  • 420
  • (24)
  • 900
  • (21)
  • 658
  • (24)
  • 646
  • (24)
  • 748
  • (20)
  • 1.6k
  • (27)
  • 997