એક વ્યસ્ત ભક્તનો ઈશ્વરને નામે પત્ર.... Nirav Patel SHYAM દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક વ્યસ્ત ભક્તનો ઈશ્વરને નામે પત્ર....

Nirav Patel SHYAM Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

એક વ્યસ્ત ભક્તનો ઈશ્વરને નામે પત્ર....લે. નીરવ પટેલ “શ્યામ”હે મારા વહાલા ઈશ્વર, આજે મારું મન તને પત્ર લખવાનું થયું. તારા મંદિરમાં જઈને પ્રાર્થના કરવા જેટલો સમય મારી પાસે નથી. હું મારા કામકાજમાં એટલો વ્યસ્ત થઈ ગયો ...વધુ વાંચો