ટીપરી SUNIL VADADLIYA દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટીપરી

SUNIL VADADLIYA દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

ટીપરીની ખૂબ યાદ આવે છે. આ અમારા ઘરના સભ્ય જેવી છે. તેનો ઝૂરાપો અનુભવાય છે. ટીપરીએ અમારા ઘરના ઘોડામાં વાસણો વચ્ચે રાજ ભોગવતી રાણીની જેમ શોભતી આજે એ ક્યાં હશે? તેવા પ્રશ્ન અમસતા મનમાં ઉભા થાય છે. આ ટીપરી ...વધુ વાંચો