વેર એક પ્રેમ અવરોધ Ashuman Sai Yogi Ravaldev દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

વેર એક પ્રેમ અવરોધ

Ashuman Sai Yogi Ravaldev દ્વારા ગુજરાતી નાટક

મેગોના નગરીમાં ત્રણ પેઢીથી ચાલી આવતી વેરની આગને હજુ સુધી કોઈ બુઝાવી શક્યું નહોતું.સિલિયા આ વેરની આગને કારણે પોતાના પ્રેમી તેહરાબ સામે પોતાના પ્રેમની લાગણી પણ બતાવી શકતી નહોતી.હજી તો તેની માતા પેટ્રાના મૃત્યુનો ઘા પણ રુઝાયો નહોતો ત્યાં ...વધુ વાંચો