નશીબ એટલે વળી શુ ? Mr N.D દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

નશીબ એટલે વળી શુ ?

Mr N.D દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

આપણે કેટલાકને કહેતા સાંભળ્યા છે કે “મારું તો નસીબ જ ખરાબ છે.” તો કેટલાકને “નસીબ જેવુ કાંઈ નથી હોતું, મહેનતથી જ બધુ પ્રાપ્ત થાય છે.” કહેતા સાંભળ્યા છે. પણ વળી આ નસીબ કઈ બલાનું નામ છે?દોસ્તો, જો આપણે આપણાં ...વધુ વાંચો