આત્મહત્યા ગુજરાતી છોકરી iD... દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

આત્મહત્યા

ગુજરાતી છોકરી iD... દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

સ્માઈલી સાથે વાત થશે??" રોમી એ ડરતા ડરતા ફોન પર સ્માઈલી ના મમ્મી ને કહીયું.. " ના , બેટા એને થોડીક ટાઈમ એકલા જ રેહવું છે!" સ્માઇલી ના મમ્મી એ રોમી નવા કહીયું.. "આન્ટી એને સમજાવો ને મારે લાસ્ટ ...વધુ વાંચો