ચાવીનો ગુચ્છો AJ Maker દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચાવીનો ગુચ્છો

AJ Maker દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

ચાવીનો ગુચ્છો“તમારી સામે તો વાત જ કરવી બેકાર છે. તમને શું ખબર કે એક સ્ત્રીને ઘરની ચાવી સંભાળવા મળે એ કેટલો મોટો મોભો કહેવાય. મારી બધીજ ફ્રેન્ડસ કિટીપાર્ટીમાં કમરમાં ચાવી લટકાળીને આવે, કોઈપણ બહાને પર્સ ખોલીને ચાવી બહાર કાઢતા ...વધુ વાંચો