સંબંધો - ૬ - Fixing Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સંબંધો - ૬ - Fixing

Komal Mehta દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

Fixings. ?આ ફિક્સિંગ એટલે શું? આનો બહુ સીધો મતલબ છે કે, ફિક્સિંગ એટલે આપણી સિધી ભાષા માં થીગડા મારવા.! ?આપણે પણ જોયું હશે કે, અમુક સબંધો થીગડાં માર્યા હોય છે. એટલે આવા સબંધો દુનિયાની સામે હકિકત કઈક બીજી અને ...વધુ વાંચો