આવાગમન મોહનભાઈ દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

આવાગમન

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

આવાગમન ======== આવવું અને જવું એ કાળ પુરુષ ના સંદર્ભમાં છે. એમાં ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ મહત્વ નો ભાગ ભજવે છે.આ પ્રાકૃતિક સૃષ્ટિ પંચ તત્વ , પૃથ્વી અગ્નિ જલ વાયુ અને આકાશ ની બનેલી છે તેમાં જ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય ...વધુ વાંચો