પ્રેમ ની વ્યાખ્યા મોહનભાઈ દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ ની વ્યાખ્યા

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

પ્રેમ ની વ્યાખ્યા થઈ શકે જ નહિ, અને વ્યાખ્યા માં બંધાય એ પ્રેમ હોઇ શકે નહિ. પ્રેમ એ અનુભૂતિ છે, જે કરો તો જ ખબર પડે. . શબ્દોની એક સીમાચિહ્ન રૂપ છે, તેથી મર્યાદા માં છે અને પ્રેમ અમર્યાદ ...વધુ વાંચો