હું પાસ પણ નથી ફેઈલ પણ નથી. Chauhan Harshad દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

હું પાસ પણ નથી ફેઈલ પણ નથી.

Chauhan Harshad દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

ભારતમાં દર કલાકે એક વિદ્યાર્થી ભણતરના ભાર તળે આત્મહત્યા કરે છે. આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા થકી વિદ્યાર્થીઓને પરોસેલું શિક્ષણ આજે વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં નિરાશરૂપી ચેપ લગાડતું જણાય છે. આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને સમાજ વિદ્યાર્થીઓ સાથે કંઈક અયોગ્ય કરી રહ્યું છે, જેથી ...વધુ વાંચો