તને ન કહેવાયેલી વાત... Eva Dave દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

તને ન કહેવાયેલી વાત...

Eva Dave દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

આ એ વાત હું લખી રહી છું જે મારે તને કહેવી હતી પણ કહી ના શકી... કારણ કે હું તારી સામે આ મારી લાગણી કહી શકું એટલી કાબીલ ક્યારેય નહિ બની શકું અને .. તને જોયા પછી હું બીજું ...વધુ વાંચો