યોગ માં આસન અને પ્રાણાયામ મોહનભાઈ દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

યોગ માં આસન અને પ્રાણાયામ

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

જેના જીવનમાં યમનિયમ છે, તેઓ જ એક આસાન પર સ્વસ્થતા થી લાંબો સમય બેસી યોગ સાધના કરી શકે છે. જે સત્ય બોલે, અહિંસક સ્વભાવ હોય, ચોરી ના કરે, બ્રહ્મચર્ય નું પાલન કરે, અને જીવન જરૂરિયાત કરતાં વધારે સંગ્રહ ના ...વધુ વાંચો