આત્મસન્માન Paru Desai દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આત્મસન્માન

Paru Desai દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

આત્મસન્માન “અરેરે! સવિતા પર તો આભ તૂટ્યું. ભરજુવાનીમાં વિધવા થઈ છે. બે બાળકોએ હજી તો ભણવાની શરૂઆત કરી. ત્યાં જ ધણી ઈશ્વરને વ્હાલો થઈ ગયો. હવે એનું કોણ પોતાનું કહેવાય એવું? હવે તો શું? બીજું “ઘર” માંડી ...વધુ વાંચો