વિચારોનું મહત્વ અને કર્મની સમજણ મોહનભાઈ દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિચારોનું મહત્વ અને કર્મની સમજણ

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

વિચારો નું મહત્વ==============માન્યતાઓ મન માં હોયછે.આપણે મનથી જીવીએ છીએ.હંમેશા આપણું મન હોય છે, તેવું બીજા નું પણ હોય છે.મનમાં આપણા સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ, સભ્યતા મુજબ,આપણા ભીતર સંગ્રહ થયેલા કર્મબીજ જ વિચારો પ્રેરે છે,તેથી આપણા સારા નરસા વિચારો આપણા જ ...વધુ વાંચો