હુ અને મારી વાતો આત્મહત્યા ભાગ 2 Krishna Patel દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

હુ અને મારી વાતો આત્મહત્યા ભાગ 2

Krishna Patel દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

લાગણીના તાર ખૂબ જ જીણા તાર હોયછે. પણ એનો મતલબ એવો નથી હોતો કે કોઈ પણ એને સરળતાથી તોડી શકે.. જયારે માણસ ડીપ્રેસનમાં હોય અથવા કોઈ મુક્શેલીમાં હોય ત્યારે ખૂબ જ એકલું અનુભવે છે, પોતાને તૂટેલું ખૂબ જ નાનું ...વધુ વાંચો