તમેજ તમારા ભાગ્યવિધાતા - એન.એલ.પી. પરિચય Hari Modi દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

તમેજ તમારા ભાગ્યવિધાતા - એન.એલ.પી. પરિચય

Hari Modi દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

મિત્રો,આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ છીએ કે આપણું મગજ/મન કોમ્પ્યુટર જેવું છે. આપણું મગજ પણ એવી રીતે કામ કરે છે જેમ કોમ્પ્યુટર કામ કરે છે. હકીકતમાં, કોમ્પ્યુટર આપણા મગજ જેવું છે. આપણું મગજ જે રીતે કામ કરે છે એજ રીતે ...વધુ વાંચો