“ પુસ્તકો ”જીવન જીવવા માટેના ઉત્તમ સાથી.... Mahesh Vegad Samay દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

“ પુસ્તકો ”જીવન જીવવા માટેના ઉત્તમ સાથી....

Mahesh Vegad Samay દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

“ પુસ્તકો ”જીવન જીવવા માટેના ઉત્તમ સાથી.... વિશ્વમહામારી કોરોનાકાળથી વિશ્વના બધા લોકો એકલતા અનુભવ કરી રહ્યા છે. આ એકલતા , હતાશા , નિરાશામાંથી બહાર આવા માટેનું એક ...વધુ વાંચો