રક્ષા - એ - વતન મનોજ સંતોકી માનસ દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

રક્ષા - એ - વતન

મનોજ સંતોકી માનસ દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

હાથના વિરાન કાંડા પર બહેન જ્યારે સુતરનો દોરો બાંધે છર ત્યારે હરેક ભાઈ પોતાની બહેનની આજીવન રક્ષા કરતો એક યોદ્ધો બની જાય છે.જે જવાનો આજે સરહદ પર પોતાની બહાદુરીના પરચમ લહેરાવી રહ્યા છે તેમના હાથ એટલા માટે મજબૂત છે ...વધુ વાંચો