લવલેટર Patel Swapneel દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

લવલેટર

Patel Swapneel દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

કૃતિનો નીલને લવલેટર. The love letter beyond relationship of girl friend boy friend.