વિદુર નીતિ Pandya Kishan દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિદુર નીતિ

Pandya Kishan દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

must read once આ બુકમાં વિદુરનીતિ ના કેટલાક નમહાતવ્ય ના વાકયો છે,એક વાર તો જરૂર વાંચવા જેવા.