હે! પ્રિય વાચક મિત્રો, હું જે કઈ લખું છું તે પરંપરાગત છે જ નહીં. કોઈ પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને હું લખતો નથી. આવું હશે એમ જાણી માનશો નહીં. લૌકિક ન્યાય પણ નહીં લાગે, સુંદર લાગવાનો તો સવાલ જ નથી. શ્રદ્ધાને પોષનારું તો છે જ નહીં, ઊલટું શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા બંનેને તોડનાર બની રહે તેવી શક્યતા છે. ના તો હું પ્રસિદ્ધ છું, ના તો પૂજ્ય છું. બનવું પણ નથી. પણ તમારી વિવેક બુદ્ધિથી ખરું લાગે તો જ માનશો, સ્વીકારશો. ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ, ચાલનારનું ભાગ્ય ચાલે છે તે ન્યાયે હાલ અમેરિકામાં રહું છું.

  • (33)
  • 1.7k
  • 3.4k
  • (63)
  • 4.7k
  • (79)
  • 12.1k
  • (97)
  • 7.8k
  • (57)
  • 3.8k
  • (47)
  • 4.7k
  • (60)
  • 4.5k
  • (16)
  • 1.5k
  • (37)
  • 1.5k