શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

  • (13)
  • 505
  • (11)
  • 495
  • (15)
  • 619
  • (12)
  • 749
  • 594
  • 522
  • (12)
  • 554
  • (15)
  • 584
  • (36)
  • 843
  • 2.6k