હું નથી લખતી કંઈ, માત્ર લાગણી મારી પેન પકડાવે છે..... !!! # Always happy

    • 292