લેખક છું પણ મારી પાસે મારા વિશે લખવાના શબ્દો નથી. હું કાલ્પનિક દુનિયા બનાવી એમાં લાગણીઓને શબ્દો આપું છું તો બસ એ પરથી આટલું સમજી જાઓ કે હું લાગણીશીલ સામાન્ય માણસ છું. મારી કાલ્પનિક કહાનીઓ તમને કેવી લાગી એ વિશે તમ મને અહીંયા મેસેજમાં અથવા તો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરીને જણાવી શકો છો.

  • (14)
  • 414
  • (58)
  • 1.9k
  • (52)
  • 1.4k
  • (35)
  • 676
  • (40)
  • 748
  • (144)
  • 1.9k
  • (70)
  • 2.1k
  • (67)
  • 1.7k
  • (61)
  • 1.3k
  • (67)
  • 1.4k