હું હાર્દિક પ્રજાપતિ, હાલ M.A. માં અભ્યાસ કરું છું, મને વાર્તા, ગઝલ, હાઇકુ, Criticism, Article, પુસ્તક પરિચય આ સર્વે લખવામાં ખૂબ રસ ધરાવું છું, આ માટે મને 'માતૃભારતી', 'દલિતચેતના', 'સાહિત્યસેતુ', 'KCG' (Govt of Guj.), 'શાંતિ જર્નલ', 'ઝરુખો', 'જ્યોત', 'પંચામૃત', 'પંખ' વગેરે જેવાં સામાયિક મને સાહિત્ય પ્રેમીઓ સાથે મને જોડી રાખ્યો છે, આપના પ્રતિભાવ મને 8141125140 મારા Whatsapp નંબર ઉપર આપી શકશો, મને આનંદ થશે, આભાર.