પ્રથમ તો વાંચન નો શોખ, વાંચન જેમ જેમ વધતું ગયું તેમ ફરી એક નવો શોખ થયો, જે લેખન નો છે. જિંદગી વિષે લખવું ગમે. તેના કરતા પણ જીવન વિષે વાંચવામાં વધુ મજા આવે. આ બધા સાથે હજુ સ્ટડી ચાલુ છે. લખવામાં વધુ પડતા આર્ટિકલ લખવામાં જ મજા આવે છે. માતૃભારતી એ મિત્રો અને વાંચકો પણ ખુબ મજાના આપ્યા છે. જેની જોડે ફ્રેન્ડલિ વાતો કરી શકાય તેવા. બસ.. અંતે એટલું જ કે જીવન ને આનંદ અને ઉત્સાહ નામના સુગંધી ફૂલો થી મહેકાવવા માંગુ છું.

  • (15)
  • 2.1k
  • (32)
  • 2.6k
  • (20)
  • 2.2k
  • (14)
  • 1.9k
  • (85)
  • 7.6k
  • (15)
  • 1.9k
  • (12)
  • 1.8k
  • (12)
  • 2.8k
  • (12)
  • 1.7k
  • (14)
  • 1.2k