સમય વેહતુ પાણી છે એ વહી જશે ક્યાક એવું ન કરતા કે એના સ્વાદની ચાહત માં તરસ્યા રહિ જાવ...

  • (12)
  • 694
  • (17)
  • 636
  • (16)
  • 788
  • (16)
  • 805
  • (23)
  • 892
  • (19)
  • 829
  • (26)
  • 773
  • (38)
  • 1.3k
  • (29)
  • 1.1k