પરીચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો, અને મસ્જિદમાં ખુદા ઓળખે છે. નથી મારૂ વ્યક્તિત્વ કોઈથી છાનુ,આ પ્રવૃતિના હિસાબે બધા ઓળખે છે.

  • 320
  • (15)
  • 557
  • (13)
  • 607
  • (12)
  • 674