આમ તો સાયન્ટિફિક માણસ છું, પણ સાહિત્ય પ્રેમ પણ બહુ જ છે. ઉત્તમ વાંચક છું એ ખબર છે. પરંતુ ઉત્તમ લેખક બનવાનું સ્વપ્ન છે...