શું ઓળખાણ આપું... હું જ તમે છો અને તમે જ હું છો એટલે તમે અને હું એક જ છીએ.

  • 905
  • 685
  • 546
  • (52)
  • 1.5k
  • (30)
  • 1.5k
  • (68)
  • 4.9k
  • (39)
  • 1.8k