જિંદગી જ મોટી શીખ છે , સૌથી મોટી ગુરુ એ પોતે જ છે . ચાલો એને પણ હલાવી જઈએ કે આવી તો મને જીવનાર કોઈ ન હતું.