હું માનસી વાઘેલા. પેરા મેડિકલની વિદ્યાર્થીની છું. લખવું એ મારો શોખ છે. આ ઉપરાંત ગાવાનો અને રખડવાનો પણ શોખ ખરો... અને હું આર.જે. બનવા માંગું છું.

  • 222
  • (26)
  • 558
  • (23)
  • 614
  • (22)
  • 618
  • (31)
  • 612
  • (45)
  • 1.4k
  • (28)
  • 1.7k
  • (33)
  • 994
  • (28)
  • 1.2k
  • (26)
  • 859