હું શબ્દોમાં હૈયાની લાગણી ચીતરુ છું.-મનન

    • (12)
    • 776
    • 429
    • 695
    • 524