વાતો ને વાર્તા માં ઢાળી વાંચક સુધી પહોંચાડી શકું છું. સામાજિક માનસિક અસંતુલન ને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ

  • 507
  • (23)
  • 862
  • 501
  • 734
  • 630
  • 420
  • 565
  • (46)
  • 720
  • (33)
  • 961
  • 666