હાસ્યલેખિકા. (૧૯૮૯ થી ૨૦૧૯) ગુર્જર દ્વારા હાસ્યલેખો ના ૬ પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે. ૧-હાસ્યપલ્લવ (૧૯૯૭) (પારિતોષિક વિજેતા: સાહિત્ય અકાદમી) ૨-છે મજા તો એ જ (૧૯૯૯) ૩-હાસ્યકળશ છલકે (૨૦૦૨) ૪-હાસ્ય વસંત (૨૦૧૧) (પારિતોષિક વિજેતા: સાહિત્ય અકાદમી) ૫—હાસ્યવર્ષા ૬—હાસ્ય હેમંત. વાર્તા: ૧; ત્રીજી દિકરી (ટુંકી વાર્તા) (લેખિની દ્વારા ઈનામ વિજેતા) ૨: સ્વાગત ની તૈયારી (વાર્તા) (મમતા દ્વારા ઈનામ વિજેતા) લેખો: લેખિની, નવચેતન, સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર, અખંડ આનંદ, સાધના, નવયુગ.

  • (12)
  • 778
  • 891
  • 962
  • (12)
  • 602
  • (27)
  • 606
  • (35)
  • 1.5k
  • (31)
  • 1.7k
  • (12)
  • 1.7k
  • (15)
  • 1.9k
  • (16)
  • 1.2k