દોસ્ત કાઇક તો કરી બતાવુ છે આ જીવનમા મનુષ્ય અવતાર એળે થોડો જવા દેવાય હથિયાર નથી તો શુ થયુ કલમ તો છે ને