આમ પોતાની જાતે પોતાની જાત ને રજૂ કરવી કંઇક વધારે કઠિન નથી લોકો ને જ રજૂ કરવા દો મારા શબ્દો જ મારા વ્યકિત ને રજૂ કરી દેશે...

  • (11)
  • 352
  • (11)
  • 600
  • 587
  • (11)
  • 451
  • 572
  • (17)
  • 804
  • (23)
  • 762