જાતે કમાણી કરીને ખાય ઈ આ સિંહ ની જાત ભૂખ્યા રહે પણ ખડ નો ખાય ઈ આ સિંહ ની જાત..

  • 144
  • (13)
  • 763
  • (15)
  • 484
  • (11)
  • 665
  • (38)
  • 995
  • (45)
  • 1.6k