દરિયાની લેહરો ની જેમ તું મને મળી છે, ફેકુ છું તને દરિયામાં ને કિનારે તું મળી જાય છે.