ડાંખરા સાવન(સાવલ) નો જન્મ ઈ.સ. ૧૨ ડીસેમ્બર ૧૯૯૪ ના રોજ ભાવનગર જીલ્લામાં આવેલ તળાજા તાલુકાના નાનકડા બેલા ગામમાં એક મધ્યમ વર્ગના ખેડુત ને ઘરે થયો હતો.

  • 602
  • (15)
  • 425
  • (12)
  • 624
  • (11)
  • 641
  • (23)
  • 1.1k
  • (31)
  • 3.4k
  • (28)
  • 1.8k
  • (40)
  • 2.4k
  • (38)
  • 4.6k
  • (40)
  • 1.7k