મારુ જીવન જ મારો પ્રેમ છે. હુ મારા પ્રેમને કોઈ પણ સંજોગોમા ગુમાવવા નથી માગતી.