માતૃભારતી મેમ્બરશિપ પ્લાન

સિલ્વર
નિશુલ્ક
 • 20 વાર્તાઓ / દિવસ
 • વિશેષ નવલકથાઓ નહિ
 • વિશેષ વિડિઓ નહિ
 • 15 વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાત સાથે વાંચો
1 મહિનો
1 /₹ 10
 • 20 વાર્તાઓ / દિવસ
 • 1 વિશેષ નવલકથા/ મહિનો
 • વિશેષ વિડિઓ નહિ
 • 30 વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાતો મફત વાંચન
 • ઑફલાઇન વાંચો
 • ડાઉનલોડ વિશેષ વિડિઓ
3 મહિના
2 /₹ 30
 • 26 વાર્તાઓ / દિવસ
 • 3 વિશેષ નવલકથા/ મહિનો
 • વિશેષ વિડિઓ નહિ
 • 60 વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાતો મફત વાંચન
 • ઑફલાઇન વાંચો
 • ડાઉનલોડ વિશેષ વિડિઓ
Recommend
1 વર્ષ
3 /₹ 100
 • અનલિમિટેડ વાર્તા / દિવસ
 • અનલિમિટેડ વિશેષ નવલકથાઓ / મહિનો
 • અનલિમિટેડ વિશેષ વિડિઓ / મહિનો
 • અનલિમિટેડ વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાતો મફત વાંચન
 • ઑફલાઇન વાંચો
 • ડાઉનલોડ વિશેષ વિડિઓ
3 વર્ષ
4 /₹ 300
 • અનલિમિટેડ વાર્તા / દિવસ
 • અનલિમિટેડ વિશેષ નવલકથાઓ / મહિનો
 • અનલિમિટેડ વિશેષ વિડિઓ / મહિનો
 • અનલિમિટેડ વાર્તાઓ પોસ્ટ કરો / મહિનો
 • જાહેરાતો મફત વાંચન
 • ઑફલાઇન વાંચો
 • ડાઉનલોડ વિશેષ વિડિઓ