સુનિલ વડદલિયા , પેટલાદ એમ.એડ ..બી.એડ. એડ.અધ્યાપક ગુજરાતી , ધર્મજ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન . કવિતા ,જોડકણાં, ટૂંકી વાર્તા વગેરે લખવું વાંચવું શોખ.... મો...9998196094

  • 622
  • 509
  • 528
  • 674
  • 546
  • (33)
  • 939