હીરાનો વ્યાપારી છું. નિજાનંદ માટે લખું છું.

    • (57)
    • 1.3k
    • 458
    • 336