જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (26)
  • 1.7k
  • 875
  • (11)
  • 1.1k
  • (72)
  • 3.2k
  • (13)
  • 561
  • (14)
  • 749
  • (18)
  • 1.5k
  • (25)
  • 1.5k
  • (37)
  • 969
  • (13)
  • 539