• જામકુડી જામકુડી જામકુડી

  • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

  • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

  • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો